วิธีการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อCOVID-19 สำหรับรถยนต์สาธารณะ

องค์การอนามัยโลก (WHO)ระบุว่า COVID-19 แพร่กระจายโดยการสัมผัสจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจาม และมีการปนเปื้อนจากการสูดดม การสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ดั งนั้นระบบขนส่งสาธารณะจึงต้องเพิ่มการดูแลทำความสะอาดรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้น

รถยนต์สาธารณะ

 • ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวหลังให้บริการ รับ – ส่ง
 • เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ได้แก่ ที่จับบริเวณประตู ที่จับเหนือศีรษะผู้โดยสาร ราวโหน เบาะนั่ง ที่เท้าแขน พนักพิงทั้งด้านหน้า-หลัง  ปุ่มปรับระดับเบาะ กระจกภายในรถ
 • สำหรับพื้นผิวทั่วไปให้ใช้ น้ำผสมผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด
 • สำหรับพื้นผิวโลหะ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วย แอลกอฮอล์ 70% และทิ้งไว้ให้แห้ง 
 • การให้บริการรับ-ส่ง ควรมีการเปิดหน้าต่างเพื่อการถ่ายเทหรือระบายอากาศในรถ

พนักงานขับรถ

 • พนักงานขับรถต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
 •  ถ้าตนเองมีอาการป่วยหรือรู้สึกผิดปกติ ให้หยุดงานและรายงานหน่วยงาน
 •  ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ
 •  สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน (ขับรถ)
 •  หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหน้ากากอนามัยด้านนอก
 • ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ ถ้าพบว่ามีไข้ ของดการให้บริการ
 • เมื่อพบผู้โดยสารมีอาการ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งให้ห่างจากผู้อื่นโดยเว้นระยะประมาณ 2 เมตร เปิดหน้าต่างเพื่อการถ่ายเทหรือระบายอากาศในรถ
 • จัดพื้นที่นั่งเพื่อรักษาพื้นที่โดยเว้นที่ระหว่างที่นั่ง

 ผู้โดยสาร

 • ถ้าตนเองมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก หยุดงานและรายงานหน่วยงาน
 • สมาชิกในบ้าน มีไข้ ไม่สบาย หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะร่วมกับผู้อื่น
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลสำหรับตนเอง
 • ขณะยืนรอรถ ให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นๆประมาณ 2 เมตร หรืออย่างน้อย ประมาณหนึ่งช่วงแขน
 • ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล และสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถยนต์สาธารณะ
 • หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหน้ากากอนามัยด้านนอก
 • เมื่อลงจากรถยนต์สาธารณะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลให้ถูกขั้นตอนอย่างน้อย 20วินาที

แหล่งที่มาของข้อมูล

MANAGEMENT OF COVID-19: GUIDELINES FOR PUBLIC TRANSPORT OPERATORS, UITP (Union International des Transports Publics) https://www.uitp.org/management-covid-19-guidelines-public-transport-operators  สืบค้นวันที่21/03/20

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 4 มีนาคม 2563https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/measure/mea_bus.pdf  สืบค้นวันที่21/03/20