รั ก ษ า ค ว า ม ห่ า ง ด้ ว ย ค ว า ม ห่ ว ง

เป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 หมายถึง 

  • งดการเข้าไปอยู่สถานที่แออัด
  • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร
  • งดการทักทายด้วยการสัมผัส การกอด
  • ระมัดระวังการอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไว้ว่า “อยู่ห่างไว้ ไม่แพร่เชื้อ เพื่อทุกคน” สร้างระยะห่างระหว่างบุคคล ลดปัญหาการระบาดของ COVID-19 ร่วมกับการปฏิบัติตัวดังนี้

  • ล้างมือด้วย น้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ให้ถูกวิธีอย่างน้อย 20 วินาที

• ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และหน้ากากอนามัยด้านนอก

• ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆเป็นประจำ

• งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น

แหล่งที่มาของข้อมูล

COVID-19:Social Distance ,CDC https://www.faceook.com/CDC/ สืบค้นข้อมูล24/03/20

SOCIAL DISTANCING,IAMAW Local 2323http://iamaw2323.ca/wp-content/uploads/2020/03/social-distancing-infograph-eng.pdf สืบค้นข้อมูล24/03/20