ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19 สำหรับการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม

COVID-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย การระบาดของ COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้น หน่วยงานต้องจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับการฝึกอบรมสัมมนาและการประชุม สามารถช่วยปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 มีดังนี้

การแพร่กระจายของเชื้อ

1.ไวรัสนี้เชื่อว่าแพร่กระจายจากคนสู่คนเป็นหลัก

 • ระหว่างคนที่อยู่ใกล้ชิดกันรักษาระยะห่างอย่างน้อย ประมาณ 1-2 เมตร
 • การติดต่อหลักยังเป็นการอยู่ใกล้ชิดกัน ไอจามรดกัน หรือมือไปสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วนำมาสู่ร่างกายผ่านการขยี้ตา แคะจมูก หรือ ปาก

2.คนสามารถแพร่เชื้อไวรัสโดยไม่แสดงอาการเจ็บป่วย

 • การแพร่กระจายเชื้อพบได้ทั้งกลุ่มที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ

3.การแพร่กระจายโดยการสัมผัสกับพื้นผิวหรือวัตถุที่ปนเปื้อน

 • สิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้ออยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด ยกตัวอย่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในที่สาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ราวจับรถสาธารณะ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น 
 • การติดเชื้อไวรัสทางอ้อม จากการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีเชื้อไวรัสจากนั้นสัมผัส ปาก จมูก หรือตา 

ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19

1. กิจกรรมที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ ควรงดการจัดกิจกรรมไปก่อน

 • กิจกรรมที่ต้องคลุกคลีใกล้ชิด เช่น เข้าค่าย คอนเสิร์ต
 • ไม่สามารถจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 6 ฟุต
 • ไม่สามารถจัดสถานที่ทำกิจกรรมให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ เช่น ไม่มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่
 • กิจกรรมที่มีสถานที่แออัดหรือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนั่งหรือยืนเบียดเสียดกันเป็นเวลานาน “ กองควบคุมโรค

2.คำแนะนำสำหรับผู้จัดการสัมมนาและการประชุม ควรพิจารณาตามความจำเป็นไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย กรณีมีความจำเป็นในการจัดการประชุม ต้องเตรียมดังนี้

 • จัดให้มีระบบการคัดกรอง ผู้มีอาการไข้และอาการของระบบทางเดินหายใจทุกวัน ของการจัดกิจกรรม ในช่วงเช้า หรือ ช่วงเวลาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจให้คำแนะนำไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม และให้ใส่หน้ากากอนามัยทันที
 • จัดหาแอลกอฮอล์เจลล้างมือโดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมากกระจายตามจุดต่าง ๆ ให้ทั่วถึง เช่น ประตูทางเข้างาน ห้องสุขา
 • ทำความสะอาด อุปกรณ์ ที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตูห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง (ทุกชั่วโมงหากมีผู้ใช้งานตลอดเวลา)
 • จัดพื้นที่แยกในการดูแลรักษาผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายใจผิดปกติ ขณะอยู่ในการประชุม สัมมนา และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยใส่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • ลดความแออัดการอยู่ร่วมในที่ประชุม จัดที่นั่งในระยะห่างที่เหมาะสมที่มักใช้กับผู้ที่ไม่สนิทคุ้นเคยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อให้พ้นระยะ การสัมผัสละอองเสมหะ (ถ้าจําเป็นต้องใกล้ชิดต้องสวมเครื่องป้องกัน ตา จมูก ปาก และล้างมือ)
 • ส่งเสริมการอบรมออนไลน์ (e – learning) การประชุมทางเลือก (Teleconference)

3.สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา และการประชุม 

 • ส่งเสริมการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนนาน 20 วินาที
 • จัดเตรียมหน้ากากอนามัยแบบผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
 • ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล รับประทานอาหารสุกร้อน
 • หากสงสัยว่าตนเองป่วย ให้งดเข้าร่วมการประชุม สัมมนา
 • หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ แยกออกจากผู้อื่น และ และอาจแนะนำให้ไปพบแพทย์

แหล่งที่มาของข้อมูล

1.Steps to Prevent Illness Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),CDC Center for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html สืบค้นข้อมูล 15/03/20

2. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. หมวดความรู้ทั่วไป,กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/f_protect.php สืบค้นข้อมูล 15/03/20

3. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มากเช่น การแสดงคอนเสิร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา กระทรวงสาธารณสุข 5 มีนาคม 2563,กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction06_2.pdfสืบค้นข้อมูล 15/03/20

 4. Interim US Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Persons with Potential Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Exposures: Geographic Risk and Contacts of Laboratory-confirmed Cases,CDC Center for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html สืบค้นข้อมูล 15/03/20

5.    รองนายกรัฐมนตรีลั่นรัฐบาลไม่ประมาทยกระดับ 6 มาตรการสำคัญ ยืนยันไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 เน้นลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน (Social Distancing), 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.45 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล COVID-19 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล,ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27366