ข้อแนะนำการดูแลป้องกันตัวเองจาก COVID-19

ระวังการแพร่กระจายเชื้อ

 • เมื่อเข้าไปในที่ชุมชน สวมหน้ากากอนามัย ดึงหน้ากากอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจมูกและปาก
 • คนทั่วไปที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย หากจําเป็นต้องไปในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ผู้คนหนาแน่น สามารถใช้หน้ากากผ้า เพื่อลดการปนเปื้อนละอองฝอยจากการไอ จาม 
 • ส่งเสริมการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอนนาน 20 วินาที
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปากด้วยมือที่ไม่ได้ล้าง
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัย ควรจะห่าง 1-2 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อของโรค ผ่านละอองระบบทางเดินหายใจของผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามในสิ่งแวดล้อม
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด เลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง เช่นโรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการเจ็บป่วยด้วย COVID-19
 • ระหว่างพักกลางวัน
 • หลีกเลี่ยงการไปรับประทานอาหารช่วงที่คนพลุกพล่าน
 • ส่งเสริมการนำอาหารมารับประทานที่ทำงาน
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

หากรู้ว่าตัวเองมีอาการไม่สบาย

 • ติดต่อแจ้งที่ทำงานและนอนพักดูอาการที่บ้าน  กรณีมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป หรือพบอาการเช่นไอ หายใจหอบ เหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่งควรพบแพทย์
 • สวมหน้ากากอนามัย และต้องไม่ลืม การล้างมือก่อนใส่และหลังถอดหน้ากาก ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70%  นาน 20 วินาที

ทำความสะอาด

 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับประตู สวิตช์ไฟ ปุ่มลิฟต์ โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ ก๊อกน้ำเป็นต้น

         น้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฟอกขาว 5% (น้้ายาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน) หรือเช็ดพื้นผิวสัมผัส ด้วยแอลกอฮอล์ 70%  สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้

สุขอนามัยที่ดีของมือ ส่งเสริมให้มีการล้างมือ ก่อนและหลัง มีกิจกรรมเหล่านี้

 • ล้างมือให้สะอาดและถูกขั้นตอนด้วย สบู่และน้ำ หากไม่มีสบู่และน้ำ ให้ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อย 20 วินาที
 •  ก่อนรับประทานอาหาร ก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก
 • ก่อน ระหว่าง และหลัง เตรียมอาหาร / ปรุงอาหาร
 • ก่อนและหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หรือ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หรือการดูแลบาดแผล
 • ก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ 
 • หลังใช้มือหยิบจับ-สัมผัสสิ่งสกปรก เช่น การใช้มือปิดปากขณะไอจาม การสัมผัสขยะ   เป็นต้น.
 • หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ลิฟต์ การหยิบจับธนบัตรหรือเหรียญ เป็นต้น 
 • หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง  
 • หลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียน กลับจากการทำงานนอกบ้าน 

แหล่งที่มาของข้อมูล

กรมอนามัย แนะ ปชช.ทั่วไป – ไม่ป่วย เลือกสวมหน้ากากผ้าป้องกัน ซักสะอาดใช้ซ้ำได้ ลดเพิ่มขยะสื่อมัลติมีเดีย กรมอนามัย,https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/news_130263/สืบค้นข้อมูล 15/03/20

ข้อมูลสำหรับกำรป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 28 มกราคม 2563,กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction01.pdfสืบค้นข้อมูล 15/03/20

How to Protect Yourself, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) CDC Center for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.htmlสืบค้นข้อมูล 15/03/20