ข้อต้องปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตนเอง (Self-Quarantine at Home)

“กักกัน หมายความว่า การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ” พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถูกกักกันตนเอง

 1. ต้องอยู่เฉพาะที่พักอาศัย ยกเว้นไปโรงพยาบาล
 2. ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อย ๆ หรือ แอลกอออลล์เจลเมื่อมีการสัมผัส
 3. เลี่ยงไม่เข้าไปในที่ระบาดของโลก หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัด ถ้าจำเป็นให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 4. ดูแลสุขภาพตนเอง กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) รักษาร่างกายให้แข็งแรง และดูแลสังคม เมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงดูแลตนเองไม่น้อยกว่า 14วัน
 5. การเดินทางไปโรงพยาบาล ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถพยาบาล กรณีเดินทางโดยรถยนต์ให้เปิดหน้าต่างไว้เสมอ
 6. งดไปในที่สาธารณะ แหล่งชุมชน โรงเรียน สถานที่ทำงาน 
 7. การใช้พื้นที่ส่วนกลางของคอนโดหรือหอพักใช้ใส่หน้ากาก รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้น ที่สุดหากต้องใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่นในบริเวณจำกัด เช่น ลิฟต์
 8. ให้สวมหน้ากากอนามัยในที่พักอาศัย และอยู่ห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
 9. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง
 10. แยกห้องนอนและของใช้ส่วนตัวจากบุคคลอื่นในที่พักอาศัย เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน
 11. แยกห้องน้ำ (ถ้าเป็นไปได้) จากบุคคลอื่นในที่พักอาศัย
 12. กรณีแยกไม่ได้ให้ใช้ห้องส้วมเป็นคนสุดท้าย ทำความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้ส้วมให้ปิดโถก่อนกดชักโครกทุกครั้ง
 13. ทำความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 99 ส่วน)ทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่ผู้กักกันสัมผัส
 14. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและอื่น ๆ ด้วยน้ำและผงซักฟอก หรือน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 70-90
 15. ผู้ถูกกักกัน ควรอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยการเปิดหน้าต่างห้องที่อยู่อาศัย
 16. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ไม่สะอาด และควรทำความสะอาดมือด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำและสบู่หรือเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย 70%
 17. สังเกตอาการของตัวเอง โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หากมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5C หรือมีอาการ ไอ หายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ปวดกล้ามเนื้อ ควรแจ้งโรงพยาบาล และปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ และรายงานหัวหน้างานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ทราบ
 18. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ตักแบ่งอาหารมารับประทานต่างหาก เก็บล้างภาชนะ ด้วย น้ำยาล้างจาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด
 19. ปิดปาก ปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ ไอ จาม ทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง หรือใช้แขนเสื้อตัวเอง ปิดปากและจมูก เมื่อไอหรือจาม และทำความสะอาดมือด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ หรือน้ำและสบู่ทันที
 20. การกำจัดขยะให้แยกขยะ เป็น 2 ประเภท แล้วใส่ลงถังเพื่อให้ เจ้าหน้าที่เก็บขนนำไปกำจัดต่อไป
 21. ขยะทั่วไป (เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว ขวด เป็นต้น) ให้ เก็บรวบรวมเป็นขยะทั่วไป
 22. ขยะที่สัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรง ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน น้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง (เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู) ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไป ทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

แหล่งที่มาของข้อมูล

1.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่ระบาด กระทรวงสาธารณสุข 27 กุมภาพันธ์ 2563,https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction20.pdfสืบค้นข้อมูล 5/03/20

2.Novel coronavirus (COVID-19) Isolation guidance, Australian Government Department of Health, https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-isolation-guidanceสืบค้นข้อมูล 5/03/20

3.Novel coronavirus (2019) Home isolation guidance when unwell (suspected or confirmed cases) Australian Government Department of Health,https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/02/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf สืบค้นข้อมูล 5/03/20

4.Considerations for quarantine of individuals in the context of containment for coronavirus disease (COVID-19) Interim guidance 29 February 2020 World Health Organization,file:///C:/Users/Patama2/Downloads/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-eng.pdf  สืบค้นข้อมูล 5/03/20

5. แนวทางการจัดการด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณี  Home Quarantine (การจัดระบบควบคุมไว้สังเกตุ),กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขhttps://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/km12_120363.pdf สืบค้นข้อมูล 15/03/20