การไอจามอย่างถูกวิธี

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสจากการไอหรือจาม ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด หรือเมื่อมีอาการไข้หวัดมีอาการ ไอ หรือจามให้ปฏิบัติดังนี้

 1. กรณีมีกระดาษทิชชู หรือ ผ้าเช็ดหน้า ให้ปฏิบัติดังนี้
  1.1 นำทิชชู หรือผ้าเช็ดหน้า ทาบปิดจมูกและปากเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย
  1.2 นำทิชชู หรือผ้าเช็ดหน้า ที่ใช้แล้วใส่ถุง และปิดปากถุงให้สนิทและทิ้งลงถังขยะ
  1.3 ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำ
 1. กรณีไม่มีกระดาษทิชชู หรือ ผ้าเช็ดหน้า ให้ปฏิบัติดังนี้
  2.1 ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ตนเองฝั่งตรงข้าม
  2.2 ยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนการ ไอ จาม ทุกครั้ง
  2.3ทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำทันที หลังการ ไอ จาม ทุกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อไม่ให้แพร่กระจาย

แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 28 มกราคม 2563, https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction01.pdf สืบค้นข้อมูล 05/03/63